Chai chứa sữa với các kích thước, vật liệu khác nhau phù hợp với từng yêu cầu cụ thể.